Topleder Handletank

17 topledere anbefaler 12 konkrete indsatser, der kan accelerere den bæredygtige udvikling

Molio og ConTech Lab har taget initiativ til at samle 17 topledere på tværs af byggeriets værdikæde i en Handletank, der har haft til opgave at definere konkrete forslag til handlinger, der kan accelerere den bæredygtige omstilling af byggeriet.

Fredag kulminerede Topleder Handletankens arbejde, da topledere fra hele byggeriets værdikæde deltog i præsentationen af 12 konkrete handlinger, som branchen skal samarbejde om for at accelerere bæredygtighed i byggeriet. 

People

Topleder Handletanken anbefaler 4 acceleratorer der indeholder 12 indsatser, som skal sætte turbo på den grønne omstilling. 

 • Samarbejde og ledelse
  1. Byggeriets Handletank for Bæredygtighed
  2. Ny branchefortælling med et stærkt WHY
  3. Byggeriets samarbejdsformer
  4. Løft af branchens kompetenceniveau
 • Innovation, data og værktøjer
  5. Byggeriets Risikofond
  6. Overgang til cirkulær værdikæde
  7. Byggeriets data-sky for bæredygtighed
 • Regulering – Regulering
  8. Bundlinjen skal også være grøn - CO2 som ny valuta
  9. Offentlige midler som accelerator for investering i bæredygtighed
  10. Byggeriets regelsæt skal fremme grøn omstilling
 • Kultur, adfærd og teknologi
  11. Letforståelig bæredygtighedsmærkning af byggeri
  12. Fremme af adfærdsændringer i brug af bygninger gennem data og teknologi

Læs hele publikationen om Topleder Handletankens arbejde og output her

Jens Højgaard Christoffersen, Group CEO i COWI
- præsenterede den 1. accelerator: Samarbejde og ledelse 

Det kræver ledelseskraft og samarbejde at accelerere den bæredygtige udvikling på tværs af byggebranchen. Topledelserne skal gå forrest og arbejde sammen hen mod en fælles vision og fokusere på de vigtigste dagsordener for branchen. Derfor er anbefalingen til indsats #1 at Byggeriets Handletank for Bæredygtighed etableres.

#1 Byggeriets Handletank for Bæredygtighed

Der skal etableres en handletank af topledere, der repræsenterer byggeriets cirkulære værdikæde, og som kan tale med én uafhængig og stærk stemme om og for accelerering af en bæredygtig udvikling af byggeriet.

Handletanken skal have mandat til at sætte byggeriet på dagsordenen i og uden
for branchen – og sikre politisk påvirkningskraft. Byggeriets Handletank for Bæredygtighed skal nedsættes som en overordnet paraply på tværs af byggeriets værdikæde og gøre tanke til handling.

Her skal sikres implementeringen af konkrete løsninger og indsatser samt give klimapartnerskabet et nyt, ekstra gear. Handletanken etableres af brancheorganisationerne fra Con-Tech Alliance (DI Byggeri, Danske Arkitektvirksomheder, Bygherreforeningen, FRI og Tekniq) og Molio, som sammen udpeger relevante topledere fra virksomheder i branchen.

Peter Kaas Hammer, Adm. Direktør i Kemp & Lauritzen
- præsenterede den 2. accelerator: Innovation, data og værktøjer

Branchen skal samarbejde for at udvikle i åbne og fælles værktøjer, standarder og digitale arbejdsmetoder, der imødekommer fremtidens behov, og som skaber et fælles metode- og datafundament. Der skal også etableres strukturer og fælles rammer for at kunne arbejde med innovation og sikre, at gode idéer bliver implementeret i praksis, f.eks. ved at afdække risici ved brugen af nye materialer, genbrug og genanvendelse. Derfor er anbefalingen til indsats #5 Byggeriets Risikofond. 

#5 Byggeriets Risikofond

Risikoafdækning og forsikring er afgørende for, at anvendelse af nye materialer og ny teknologi sætter gang i den bæredygtige udvikling af byggeriet. Derfor skal der igangsættes en bredt forankret indsats, der kan risikoafdække og fremadrettet forsikre nye, mere bæredygtige materialer og teknologi  anvendelse.

For at kunne lave en fond, der risikoafdækker på forsikringslignende vilkår, bør der udvikles en standardiseret metode for beregning, klassificering og sammenlægning af risici knyttet til anvendelse af nye materialer, ny teknologi mv. Både relevante aktører inden for byggeri, forsikring og pension skal involveres i arbejdet.

Gyrithe Saltorp, CEO i Vilhelm Lauritzen Architects
- præsenterede den 3. accelerator: Regulering

Regulering er helt afgørende for at fremskynde den grønne omstilling i byggeriet, da det etablerer nogle faste rammer for, hvornår, hvor og hvordan de bæredygtige valg træffes i byggeriet. Regulering er dermed et nyttigt og nødvendigt redskab til at fastlægge fælles sigtelinjer på tværs af branchen. Det er retningsgivende for, hvordan man som aktør i byggeriet kan arbejde for en højere bæredygtighedsstandard på en måde, som er anerkendt, forståelig og sammenlignelig for de øvrige aktører i branchen. Derfor er anbefalingen til indsats #10 Byggeriets regelsæt skal fremme grøn omstilling. 

#10 Byggeriets regelsæt skal fremme grøn omstilling

Byggeriets regelsæt, herunder særligt Bygningsreglementet, skal fremme den grønne omstilling af branchen. Topleder Handletanken anbefaler derfor et omfattende bæredygtighedstjek med henblik på at ændre regelsættet således, at de eksisterende, iboende benspænd fjernes.

Regelsæt må nødvendigvis understøtte brugen af nye, mere bæredygtige materialer samt
adressere både nybyg, renovering og drift i et samlet livscyklusperspektiv. Dette er et afgørende politisk arbejde, som skal hjælpes på vej af Byggeriets
Handletank for Bæredygtighed.

Tina Mayn, Executive Vice President i Velux
- præsenterede den 4. accelerator: Kultur, adfærd og teknologi

Grøn omstilling i byggeriet kræver en kultur- og adfærdsændring, både internt i byggebranchen og i den branchefortælling, som omverdenen forholder sig til. Det er vigtigt at bringe byggeriets grønne omstilling tættere på forbrugerne og gøre det relevant for dem at forholde sig til det byggeri, de bruger. Forbrugerne og dét, de efterspørger, er afgørende for en reel adfærdsændring i forhold til det byggede miljø. Derfor skal det gøres klart, hvad byggebranchens bæredygtighedsinitiativer betyder for forbrugerne. Boliger skal indrettes, så antallet af m2 pr. person reduceres. Det kan f.eks. ske ved at have flere fællesfunktioner i boligen, som vi deler, ligesom teknologi og data kan inspirere os til at handle på nye måder og dermed fremme bæredygtige boliger. Her skal forbrugerne kende udfordringerne i at bygge inden for de planetære grænser godt nok til at forstå, hvorfor deres byer og boliger skal indrettes på nye måder. Derfor er anbefalingen til indsats #12 Fremme adfærdsændringer i brug af bygninger gennem data og teknologi. 

#12 Fremme adfærdsændringer i brug af bygninger gennem data og teknologi

Der skal fundamentalt ændres på måden, vi anvender bygninger og bruger arealer. F.eks. er der potentiale i at tænke kontorbygninger ind i byens samlede energiforsyning. Det individuelle arealforbrug skal mindskes, og multianvendelse af bygninger er en forudsætning for at udvikle byggebranchen i en bæredygtig retning. Der er brug for en indsats, der skaber øget forståelse af ‘bæredygtige m2’ – både i branchen og hos forbrugerne.

Virksomheder og forbrugere skal støttes i at bruge teknologi og data til at gentænke deres brug af bygninger, f.eks. ved hjælp af IoT-sensorteknologi til kortlægning af brugeradfærd, databaseret beslutningskraft i forhold til løbende driftsoptimering og -tilpasning eller data-nudging som drivkraft for adfærds- og normændringer. Indsatsen kræver bred inddragelse og involvering af brugere i og uden for branchen med særligt fokus på den unge generation. Her henvises bl.a. til det danske arbejde omkring New European Bauhaus 2.0 DESIRE, hvor formålet er at skabe et uimodståeligt cirkulært samfund.

Læs hele publikationen om Topleder Handletankens arbejde og output, inkl. de 4 acceleratorer og de 12 indsatser, her

Følgende topledere er med i Handletanken:

• Mia Helvig Manghezi fra PensionDanmark
• Thomas Holluf Nielsen fra Domea
• Heine Knudsen fra Region Hovedstaden
• Hans-Bo Hyldig fra FB Gruppen
• Søren Brøndum fra Rambøll
• Jens Højgaard Christoffersen fra COWI
• Katja Viltoft fra JJW ARKITEKTER
• Gyrithe Saltorp fra Vilhelm Lauritzen Architects
• Michael S. Larsen fra CG Jensen
• Henrik Mielke fra MT Højgaard Holding
• Dan O. Vorsholt fra GSV Materieludlejning
• Tina Mayn fra VELUX
• Mette Bredkjær fra Solar Group
• Peter Kaas Hammer fra Kemp & Lauritzen
• Thomas Kirk Vilsbøll fra ISS
• Christian Poulsen fra Copenhagen Airports
• Claus Skytte fra VISION Ejendomme
• Christina Hvid fra Molio
• Christina Haupt Toft fra ConTech Lab
• Rikke Dalsgaard fra Dalsgaard & Co.

Næste skridt er, at de 12 handlinger skal igangsættes. Det kræver et stort samarbejde og at flere nye spillere deltager. 

Læs Topleder Handletankens anbefalinger her: