Materialer Ror 1

Hvordan er Beskrivelsesværktøjet bygget op?

Her får du en overordnet gennemgang af strukturen i Beskrivelsesværktøjet (1.0) med tilhørende definitioner af grundelementerne.

Dit overblik

Beskrivelsesværktøjet er de facto standard for beskrivelser, der indeholder specifikationer for byggearbejders udførelse, både i forhold til nybyggeri og til renovering.

Strukturen i værktøjet  sikrer, at beskrivelserne har en ensartet opbygning fra byggesag til byggesag, således at både afsenderen og modtageren af en beskrivelse ved hvor de forskellige specifikationer skal angives og findes. Beskrivelsesværktøjet rummer en række standardiserede beskrivelsestekster, basisbeskrivelser samt paradigmer for udarbejdelse af projektspecifikke bestemmelser til en byggesag.

Beskrivelsesanvisningen er en håndbog i opbygningen og brugen af Beskrivelsesværktøjet. Såvel afsender (de projekterende) som modtager (de udførende) skal være bekendt med indholdet af denne anvisning, før værktøjet tages i brug.

Beskrivelsesstrukturen er baseret på, at et projektmateriale til en byggesag består af følgende dokumentgrupper:

 • Udbudsbrev
 • Dokumentfortegnelse, inkl. tegningslister
 • Beskrivelser
 • Tegninger
 • Retningslinjer for mængdeopgørelse og prisfastsættelse
 • Tidsplaner
 • Tilbudsliste

Beskrivelsesværktøjet omhandler alene beskrivelser. De øvrige dokumenter i projektmaterialet er uden for rammerne af beskrivelser, der kan anvendes uanset entrepriseform.

Det fulde beskrivelsesværktøj indeholder:

Beskrivelse anvendes som en fællesbetegnelse for byggesagsbeskrivelsen, arbejdsmiljø, herunder grundlag for plan for sikkerhed og sundhed, samt arbejdsbeskrivelser.

En byggesagsbeskrivelse og arbejdsbeskrivelser er hver sammensat af to dele:

 • En basisbeskrivelse 
 • En projektspecifik beskrivelse 

Det er summen af de to dele, der udgør henholdsvis byggesagsbeskrivelsen, arbejdsmiljø, herunder grundlag for plan for sikkerhed og sundhed, samt arbejdsbeskrivelser.

Byggesagsbeskrivelsen indeholder de fælles betingelser, der gælder for alle entrepriserne i en byggesag. Til en byggesag hører således kun én byggesagsbeskrivelse.

Byggesagsbeskrivelsen indeholder ikke entreprisearbejder, da disse altid er indeholdt i arbejdsbeskrivelser.

Arbejdsmiljø, herunder grundlag for plan for sikkerhed og sundhed anvendes til at udarbejde en plan for sikkerhed og sundhed, når der er krav herom, samt til at udarbejde en arbejdsmiljøbeskrivelse for mindre byggepladser i form af supplerende byggepladsforanstaltninger, hvor der ikke er krav om en plan for sikkerhed og sundhed (små og mellemstore byggepladser uden særligt farlige arbejder).

Til en entreprise kan være knyttet et eller flere arbejder. De projekterende fastsætter omfanget og antallet af arbejdsbeskrivelser og hvilke entrepriser de knytter sig til.

En arbejdsbeskrivelse anvendes som beskrivelsen af et afgrænset arbejde, som eventuelt kan involvere flere fag. Arbejdsbeskrivelsen angiver et arbejdes omfang, forskrifter for materialer, udførelse og kontrol, herunder specifikationer for de bygningsdele der indgår i arbejdet.

Hvordan er arbejdsbeskrivelsen opdelt?

En arbejdsbeskrivelse indeholder følgende kapitler:

1. Orientering

Her angives bestemmelser af almen og orienterende art.

2. Omfang

Her angives arbejdets omfang. Omfanget skal være angivet på en sådan måde, at det er beskrevet fuldt dækkende. En detaljeret omfangsbeskrivelse kan være indeholdt i bygningsdelsbeskrivelserne i kapitel 4.

3. Generelle specifikationer

Her angives de specifikationer, der er alment gældende for arbejdet, herunder materialespecifikationer, krav til udførelsen, krav til projektering samt krav til kontrol.

4. Bygningsdelsbeskrivelser

Under bygningsdele hører specifikationer, der specifikt knytter sig til de enkelte bygningsdele. Beskrivelsesværktøjet  indeholder et paradigme for udarbejdelse af bygningsdelsbeskrivelser, samt en række eksempler på bygningsdelsbeskrivelser. De er altid projektspecifikke, hvilket betyder at der ikke eksisterer basisbeskrivelser herfor.

Der er udarbejdet beskrivelsesanvisninger for de overordnede beskrivelser: byggesagsbeskrivelsen, arbejdsmiljøbeskrivelsen, herunder grundlag for plan for sikkerhed og sundhed, og samtlige arbejdsbeskrivelser.

En beskrivelsesanvisning indeholder beskrivelsesvejledning, basisbeskrivelse og paradigme for den projektspecifikke beskrivelse.

Beskrivelsesanvisningen er en opslagsbog til brug for de projekterende, når de udarbejder beskrivelser.

Basisbeskrivelser har numrene B2.xxx.

En basisbeskrivelse er en samling af bestemmelser, der fungerer som et fælles referencegrundlag. Det betyder at forskrifter er alment gældende og uafhængige af de enkelte byggesager.

Indholdet af basisbeskrivelserne er bredt dækkende og indeholder hyppigt forekommende forskrifter.

Basisbeskrivelserne kan indeholde punkter, der ikke er relevante for den aktuelle byggesag. Dét der er relevant for den aktuelle byggesag angives af den projekterende i omfangsbeskrivelsen i den projektspecifikke beskrivelse.

Beskrivelsesvejledninger har numrene B3.xxx.

En beskrivelsesvejledning indeholder introduktion og vejledning til basisbeskrivelser samt paradigmer. Beskrivelsesvejledningen bruges alene af de projekterende og vejleder i udarbejdelse af beskrivelser.

De projektspecifikke beskrivelser udarbejdes af de projekterende på byggesagen.

En projektspecifik beskrivelse indeholder - ud over reference til den tilknyttede basisbeskrivelse - projektrelaterede forskrifter og eventuelle tilføjelser og/eller afvigelser fra basisbeskrivelsen.

Molios beskrivelsesværktøj indeholder paradigmer for projektspecifikke beskrivelser som benyttes af de projekterende, når der skal udarbejdes en projektspecifik beskrivelse.

Paradigmerne opdateres løbende af Molio, så de er ajourført med hensyn til specifikationer, anvisninger, normer og standarder. Opdateringer til indholdet i basisbeskrivelserne sker således via paradigmerne for de projektspecifikke beskrivelser.

Fordi paradigmerne opdateres løbende, er det vigtigt altid at starte en ny beskrivelse op med paradigmerne i Molios beskrivelsesværktøj.

Beskrivelsesværktøjet indeholder i øvrigt:

 • Paradigmer for bygningsdelsbeskrivelser
  Paradigmet anvendes til at udarbejde bygningsdelsbeskrivelser
   
 • Eksempler på bygningsdelsbeskrivelser 
   
 • Paradigmer for udbudskontrolplaner
  Paradigmerne anvendes til at udarbejde udbudskontrolplaner for arbejderne
   
 • Paradigme for grænsefladeskemaer
  Paradigmet anvendes til at udarbejde grænsefladeskemaer for arbejderne
   
 • Eksempler på grænsefladeskemaer for bygningsinstallationer