Leverancespecifikation

– for bygningsmodeller

 

Leverancespecifikation er resultatet af et samarbejde mellem Molio, BIM7AA og DiKon.

Hent den her!

INDLEDNING

Leverancespecifikation for bygningsmodeller er en ny specifikation, som kan skabe klare retningslinjer for leverancer, der er knyttet til bygningsdele i BIM-modellen. Specifikationen udfolder YBL på bygningsdelsniveau og præciserer konkrete leverancer over byggeriets faser, som man aktivt skal tilpasse det enkelte projekt.

I praksis betyder det, at alle involverede aktører er klar over, hvad de skal levere af fx geometri og egenskabsdata til BIM-modellen og hvornår. Alt med sigte på at skabe en mere nøjagtig og pålidelig bygningsmodel:

ANVENDELSE

Molio, BIM7AA og DiKon Leverancespecifikationen anvendes typisk som procesværktøj, hvor der mellem aktører ønskes enighed om bygningsdeles pålidelighed, geometriske repræsentation og tilhørende egenskabsdata i bygningsmodeller på et givent tidspunkt i projektet.

Centralt for Leverancespecifikationen er derfor:

  • Bygningsdele
  • LOD-niveauer
  • Aktører
  • Projektets faser

Leverancespecifikationen fordeler bygningsmodellering af objekter og dets egenskaber i digitale bygningsmodeller.

Overordnet ansvar og omfang samt øvrige ydelser forbundet med objekter og bygningsdele aftales i projektets kontrakt, herunder Almindelige betingelser i bygge- og anlægsvirksomhed (herefter AB), Ydelsesbeskrivelsen for Byggeri og Landskab 2018 (herefter YBL18) og evt. ydelsesfordelingsskema (Afgrænsning af rådgiverydelser).

Forudsætningen for anvendelse af Leverancespecifikationen er, at der er indgået kontrakt med udgangspunkt i AB-systemet, YBL18 samt tilvalg af 9.4 Digitale Projektering i YBL18.

Leverancespecifikationen er præudfyldt med afsæt i YBL18 samt byggeriets praksis.

YBL18 beskriver krav om, at der i Dispositionsforslagsfasen ved digital projektering udarbejdes fagmodeller, men omfanget beskrives som ”udvalgte bygningsdele, volumener, føringsvej ol.” samt ”i det omfang, der er behov for at supplere indholdet i øvrige fagmodeller”. Indholdet i fagmodeller i dispositionsforslagsfasen er således ikke fastlagt præcist.
Krav til fagmodeller i YBL18 er også gældende for fagmodeller i udførselsprojektet. Arbejdsgruppen har valgt at afspejle de funktionsudbud, der oftest forekommer. Ved byggesager, hvor der ikke anvendes funktionsudbud, varetages ydelsen i forhold til modellering af den rådgiver, der har rådgivningsansvaret iht. projektets kontrakt.

Jf. YBL18 eksisterer der ikke modelleverancer i faserne "Myndighedsprojekt", "Aflevering (som udført)" og "Drift" hvorfor disse ikke er udfyldt i den præudfyldte udgave. Faserne kan udfyldes projektspecifikt. Leverancespecifikationen anbefales som bilag til fx IKT-procesmanualen hvor bygningsmodeller indgår i leverancen. Leverancespecifikationen skal tilpasses det enkelte projekt og/eller organisations behov, og bør ikke anvendes uden stillingtagen til indholdet. De præudfyldte LOD-niveauer skal betragtes som et afsæt for den projektspecifikke Leverancespecifikation. I Leverancespecifikationen specificeres hvilke LOD-niveauer bygningsdelene skal opnå gennem projektets faser fx ved afslutningen af en given fase eller projektspecifik milepæl. Det angivne LOD niveau specificerer niveauet i det omfang bygningsdelen indgår i projektet. LOD-niveauer er defineret og beskrevet i Bygningsdelsspecifikationen.

ORGANISERING BAG ARBEJDET

En styregruppe med repræsentanter fra BIM7AA, DiKon, byg- og driftsherrer, projekterende materiale-leverandører og Molios sekretariat er nedsat. Styregruppen sætter retningen for arbejdet, og Molio koordinerer det fælles arbejde samt arbejdsgrupper for hhv. arkitektur, konstruktion, installation og landskab som udarbejder indholdet i Leverancespecifikationen. 

Læs mere om samarbejdet mellem Molio, BIM7AA og DiKon her. LINK

OPDATERING
Leverancespecifikationen opdateres i udgangspunktet primo februar hvert år, hvorfor kommentarer og forslag til forbedringer modtages inden 1. november. De bedes sendes til info@molio.dk