Product 16X9 Br18
Digitale værktøjer

Molio BR18

Få samlet og indekseret én pakke med BR18, BR18 Vejledninger og BR18 Vejledninger om Brand. Prisen er for en personlig licens/måned. Vær opmærksom på, at du som minimum køber licens i 12 måneder.

Tema
Byggedata
119,-
148,75 inkl. momsVi har samlet og indekseret hele BR18BR18 Vejledninger og BR18 Vejledninger om Brand, i én pakke som du får adgang til for kun 109,- ekskl. moms om måneden/bruger – helt uden binding.

Molio BR18 er overskuelig og har et brugervenligt layout, der selvfølgelig fungerer på både computer, telefon og tablet, så du altid har det lige ved hånden - også på din hjemmearbejdsplads.

Hvilke fordele giver det dig?

 • Tryghed - du bruger altid de aktuelle, opdaterede vejledninger
 • Fleksibilitet – du har adgang fra kontoret og hjemme
 • Tidsbesparelse – du kan foretage hurtigere søgninger og du får et overskueligt søgeresultat.

Hvad indeholder Molio BR18?

 • Hele BR18, BR18 Vejledninger og BR18 Vejledninger om Brand
 • En søgefunktion der betyder at du finder den rigtige information du skal bruge
 • Al information tilgængelig i print-venlige pdf’er, så du kan have det du skal bruge på papir, og lade resten ligge online
 • Favoritdokumenter, så du altid kan finde det du arbejder mest med
 • Besked om ændringer i BR18, så du altid er up-to-date
 • Valgfri infomail om BR18 for dem der ikke vil misse det mindste
 • Adgang til alle de historiske bygningsreglementer oveni.
 • Frihed – Ingen binding.

Tilmeld dig i dag, og spar tid, penge, papir og hyldemeter med det Molio BR18.

 • Udbytte
 • Indhold
 • Fordele
 • Søgefunktion sikrer, at du finder den rigtige information du skal bruge
 • Du sparer tid på din videnssøgning  
 • Du kan nemt se hvornår vejledningerne sidst er rettet, så du altid arbejder med den korrekte udgave.
 • Al information tilgængelig i print-venlige pdf’er

 

 • BR18, BR18 Vejledninger og BR18 Vejledninger om Brand
 • Online adgang til det der svarer til ca. 2.500 trykte sider
 • Adgang til de historiske bygningsreglementer.
 • Molio BR18 er overskueligt og har et brugervenligt layout, der selvfølgelig fungerer på både computer, telefon og tablet, så du altid har det lige ved hånden.
 • Al information tilgængelig i print-venlige pdf’er, så du kan have det, du skal bruge på papir, og lade resten ligge online.
 • Favoritdokumenter, så du altid kan finde det, du arbejder mest med.
 • Besked om ændringer i BR18, så du altid er up-to-date.
 • Valgfri infomail om BR18, hvis du gerne vil opdateres løbende om alle ændringer.

Har du allerede Molio BR18? Gå til siden her

 

Ofte stillede spørgsmål

Bygningsreglementet BR18 er byggeriets regelsæt. Det udfolder og beskriver byggelovens krav og indeholder de nærmere detaljerede krav, som alle byggearbejder skal leve op til.

Kravene i bygningsreglementet skal sikre, at et byggeri udføres og indrettes, så det er tilfredsstillende i både brand-, sikkerheds- og sundhedsmæssig henseende.v Overtræder af bygningsreglementet kan medføre straf i form af bøde.

Bygningsreglementet gælder i princippet for al bebyggelse:

 • Opførelse af ny bebyggelse
 • Tilbygning til bebyggelse
 • Ombygning af og andre forandringer i bebyggelse, som er væsentlige i forhold til byggeloven eller bygningsreglementet
 • Ændringer i benyttelse af bebyggelse, som er væsentlige i forhold til byggeloven eller bygningsreglementet
 • Nedrivning af bebyggelse
 • Vedligeholdelsesbyggearbejder, ombygninger og andre forandringer i bestående bebyggelse, som har betydning for energiforbruget i bygningen.

Bygningsreglementet består af en krav- og en vejledningsdel. Det er opdelt i kapitler efter emne.

Vejledningerne indeholder eksempler på ombygninger og andre forandringer i etageboligbyggeri samt i enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse og sommerhuse.

For de ombygninger og forandringer, der kræver byggetilladelse, angives det også, om det er relevant at indplacere byggearbejdet i en konstruktionsklasse og/eller brandklasse, og hvorvidt det er nødvendigt at tilknytte certificerede rådgivere, herunder en certificeret statiker og/eller brandrådgiver.

En række byggearbejder kræver dog ikke byggetilladelse. Disse byggearbejder skal fortsat overholde reglerne i bygningsreglementet, herunder f.eks. reglerne om brand og konstruktioner.

Bygningsreglementet er en bekendtgørelse, som udspecificerer hvad Byggeloven kræver. Reglementet har betydning for, hvordan et byggeri håndværksmæssigt skal udføres korrekt, samt teknisk og sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Bygningsreglementet betyder også noget i forhold til indretning, konstruktioner, brandforhold, indeklima, energiforbrug og installationer.

Udformningen og proportioneringen af boligens enkelte rum har betydning for både oplevelsen og anvendeligheden. Det er af vital betydning for kvaliteten af dansk byggeri. Det giver retningslinjer for hvad der er tilladt, hvad man må og ikke må.

Isolering kan omhandle flere ting f.eks. varme, fugt og lyd.

Det de fleste forbinder nok isolering med varmeisolering.

Reglementet indeholder krav til bygningens energimæssige ydeevne. Kravet om mindste varmeisolering er ikke kun begrundet i energibesparelser, men også af hensyn til komfort og risiko for fugtproblemer mm

Der stilles energikrav i BR18. Bygningsreglementets energikrav vedrører ikke kun nybyggeri, ændret anvendelse og tilbygninger, men også vedligeholdelsesarbejder, ombygninger og andre forandringer i bestående bebyggelse, som har betydning for energiforbruget i bygningen.

Reglerne om energibehovet i bygninger er baseret på at sikre, at bygninger opføres, så deres energimæssige ydeevne lever op til kravene.

Når bygninger projekteres, skal der tages højde for en række forhold i forbindelse med projektering og udførelse. Konstruktionerne skal beskyttes mod fugt, vind og kuldebroer, da det forøger varmetabet væsentligt.

Se fx Eksempelsamling om Energi (https://eksempelsamling.bygningsreglementet.dk/) indeholder en række eksempler på, hvordan bestemmelserne i BR18 om energiforbrug kan opfyldes i nybyggeri og eksisterende byggeri.

Krav til vinduer ved udskiftning i eksisterende bygninger er i BR 18 udformet som krav til energitilskud. Energimærkningsordningen er en hjælp til valg af vinduer, når du har besluttet dig til at udskifte dine gamle vinduer.

For ovenlysvinduer er mindstekravet i BR 18 et energitilskud på 0,0 kWh/m² vindue pr. år. For bygninger, der opføres som Lavenergiklasse skal energitilskuddet være på mindst 10 kWh/m² vindue pr. år.

For fredede bygninger er der ikke krav i bygningsreglementet til vinduernes udformning. For bevaringsværdige bygninger gælder bygningsreglementets bestemmelser for de bygningsdele og de installationer, der ikke er omfattet af bevaringsbestemmelsen.

I Bygningsreglementets vejledning om ofte rentable konstruktioner, er der angivet en række eksempler på rentable energibesparelser.

I Bygningsreglementet er der angivet krav til U-værdier for bygningsdele og isoleringstykkelse.

Energikrav ved ombygningsarbejder af enfamiliehuse - se https://krav.byggeriogenergi.dk/

Energikravene i BR18 En kvikguide til byggefagfolk om Bygningsreglementet 2018, ”Videncenter for Energibesparelser i Bygninger”

SBI-anvisning 272, Anvisning om bygningsreglement 2018 - BR18 forklarer og fortolker bestemmelserne i Bygningsreglement 2018 (BR18) Med BR18 blev der indført en ny kapitelstruktur. Samtidig er kravene til myndighedsbehandlingen ændret, og er for brandforhold og bærende konstruktioner erstattet af en certificeringsordning.

Anvisningen har samme kapitelstruktur som bygningsreglementet (BR18), og SBi's anvisningstekst ledsages af den fulde reglementstekst samt teksten i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hovedvejledninger. Desuden henviser anvisningen til relevante standarder, andre SBi-anvisninger og andet baggrundsmateriale fra det almene tekniske fælleseje med uddybende information.

Anvisningen omhandler de samme emner som BR18: administrative bestemmelser, adgangsforhold, affaldssystemer, afløbsinstallationer, brandforhold, brugerbetjente anlæg, byggepladsen, byggeret og helhedsvurdering, bygningers indretning, elevatorer, energiforbrug, energiforsyningsanlæg, forureninger, fugt og vådrum, konstruktioner, legepladser, lydforhold, lys og udsyn, termisk indeklima, ubebyggede arealer, vandinstallationer og ventilation.

Anvisningen henvender sig til alle professionelle parter i byggeriet, særligt projekterende og kommunale byggesagsbehandlere.

SBI 255 beskriver afløbssystemer og retningslinjer for dimensionering af afløbssystemer i henhold til Bygningsreglement.

I Danmark er langt det meste byggeri styret af byggeloven og bygningsreglementet (BR18). Bygningsreglementet specificerer byggelovens krav til opførelse, renovering og indretning af bygninger i forhold til bl.a. sikkerhed, brand, tilgængelighed og sundhed. For at sikre klare krav og gøre det tydeligt, hvordan de skal overholdes, bliver der i større omfang henvist direkte til konkrete standarder. Standarderne er således en hjælp til at underbygge kravniveau eller angive beregnings- og målemetoder.

BR18 er funktionsbaseret, hvilket vil sige, at der er sat nogle overordnede rammer for sundhed og sikkerhed af byggeriet, hvorefter byggeriets parter (bygherre, ingeniør, arkitekt, entreprenør m.fl.) på baggrund af projektbeskrivelser, tegninger, beregninger og standarder indgår aftaler om byggeriets gennemførelse og søger om byggetilladelse.

Standarder indgår ofte som en del af aftalegrundlaget mellem bygherren og de udførende. Dette sker, fordi brugen af standarder gør samarbejdet mellem parterne meget nemmere; så ved alle nemlig, hvad man taler om og hvad der forventes.

I selve bygningsreglement.er der flere steder direkte henvisninger til standarder. Fx i bygningsregelmentes kapitel 15 Konstruktioner hvor der står at projektering og udførelse skal ske i overensstemmelse med Eurocodes standarderne, som skal sikre at konstruktionerne bliver projekteret og udført, så de kan modstå de normalt forekommende statiske og dynamiske påvirkninger i forhold til konstruktionens placering og anvendelse.

Nybyggeri af sommerhuse og tilbygninger til sommerhuse er ikke omfattet af de samme bestemmelser som øvrigt nybyggeri. Her er der ingen krav til en energiramme – men kun krav til U-værdierne og linjetab. Det er dog under betingelse af, at det samlede areal af vinduer og yderdøre, inkl. ovenlysvinduer og ovenlyskupler, glasydervægge, glastage og lemme mod det fri højst udgør 30 % af det opvarmede etageareal. Hvis man fx vil have mere vinduesareal, skal man kunne opfylde en varmetabsramme. Når sommerhuse, campinghytter og lignende ferieboliger bliver ombygget, er der krav om at gennemføre rentable energibesparelser.

Sommerhuse må ikke opføres nærmere skel mod nabo, vej og sti end 5,0 m. Afstandskravet gælder også for hævede opholdsarealer i det fri (hævet mere end 30 cm over naturligt terræn), udestuer, udvendige trapper, altaner, skorstene, tagterrasser solcelleanlæg og solfangere og lignende samt for svømmebassiner.

Læs mere om bygningsreglementets vejledninger i Molio BR18

Med bygningsreglementet 2018, BR18 blev kommunens tekniske byggesagsbehandling udfaset. For byggeri af en vis størrelse eller kompleksitet blev der i stedet indført krav om, at der anvendes certificerede statikere og brandrådgivere.

Baggrunden for afskaffelsen af den tekniske byggesagsbehandling i kommunerne var overordnet, at reglerne var meget komplekse og blev administreret meget forskelligt. Afskaffelse af den tekniske byggesagsbehandling i kommunen betyder, at fx et etagebyggeri, en produktionsfacilitet eller en sportshal kan opføres, uden at kommunen skal godkende den konkrete tekniske løsning.

Formålet med at anvende certificerede statikere og brandrådgivere er at sikre, at et byggearbejde af en vis størrelse og type dokumenteres, udføres, kontrolleres og indrettes, så det overholder bygningsreglementets krav til brandforhold og bærende konstruktioner.

Certificerede statikere og brandrådgivere dokumenterer og kontrollerer, at bygningsreglementets tekniske bestemmelser vedrørende brand og konstruktioner er overholdt.

I stedet for at få kommunens godkendelse skal en bygherre i henhold til de nye regler få de brand- og konstruktionstekniske forhold godkendt af en bygningsrådgiver, der er certificeret. Kravet om certificering skal sikre, at sikkerhedsniveauet opretholdes og Certificeringsordningen tydeliggør, at bygherren og dennes rådgiver har ansvaret for, at et byggeri lever op til bygningsreglementets krav.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet en række vejledninger, der bl.a. omhandler, hvordan den certificerede rådgiver skal arbejde, og hvordan dokumentation og kontrol skal udføres.

Certificeringsordningen for statikere og brandrådgivere er en personcertificering. Dette skal give tillid til, at de nødvendige kompetencer er til stede hos de certificerede brandrådgivere og statikere, så de kan udføre deres virke på en kompetent, ensartet og tilfredsstillende måde. Styrelsen har udarbejdet en oversigt over certificerede brandrådgivere og statikere.

Byggeri skal have en tilfredsstillende sikkerhed for personer i tilfælde af brand og acceptable forhold for redning af dyr i byggeri med erhvervsmæssigt dyrehold. Brandsikkerheden i et byggeri skal opretholdes i hele levetiden.

 • De anvendte materialer, bygningsdele, konstruktioner og installationer skal være brandmæssigt egnede i relation til deres placering og anvendelse.
 • Der kan ske en sikker evakuering af personer i og ved byggeri.
 • Konstruktioner har tilstrækkelig bæreevne i tilfælde af brand.
 • Det sikres, at der ikke sker brandspredning til byggeri på anden grund, at brand- og røgspredning til andet byggeri på egen grund begrænses, og at brand- og røgspredning i byggeri, hvor branden er opstået, begrænses i den tid, som er nødvendig for evakuering.
 • Det sikres, at redningsberedskabet har forsvarlig mulighed for redning af personer og for at gennemføre det slukningsarbejde og den begrænsning af brandspredning, som er nødvendig herfor.
 • Det sikres, at driften af byggeri sker på en sådan måde, at sikkerheden i tilfælde af brand er opretholdt i hele levetiden.
 • Det sikres, at konstruktioner, bygningsdele og brandtekniske installationer kontrolleres og vedligeholdes løbende, så sikkerheden i tilfælde af brand opretholdes i hele bygningens levetid.

Vejledning til brandkravene i BR18 er selvstændige vejledninger til de nye bestemmelser og udsendes løbende.

BR18 forpligter bygningsejere, som alligevel bygger om, renoverer eller udskifter komponenter og installationer, til at vælge rentable, energirigtige løsninger.

I forbindelse med energirenoveringer eller andre forbedringer, som omhandler ex nye vinduer, døre og efterisolering, bliver bygningen tættere end før. Tæthed kan i sig selv medføre energibesparelser og en forbedring af indeklimaet med færre trækgener, men hvis ventilationen er for dårlig, har det konsekvenser for indeklimaet. En bygning med for dårlig ventilation vil typisk have forhøjet luftfugtighed – som kan medføre store gener for både bygningen og brugernes sundhed. Det er vigtigt at have øje for ventilation i forbindelse med energirenovering.

Bygningsreglementet har en række krav til ventilation i nybyggeri, men ikke i forbindelse med renovering. Først og fremmest skal ventilationen fjerne ”forurening” fra boligen, især fra køkken, bad og toilet – de våde rum.

Ventilationen skal også sørge for, at der bliver tilført frisk udeluft til opholdsrummene som erstatning for den fjernede luft. Ventilationen tilfører ny ilt samtidig med, at den kuldioxid, vi udånder, fjernes. Udover fugt og kuldioxid mindsker ventilationen også forureningen fra partikler, radon, kvælstofilter, formaldehyd og andre opløsningsmidler i indeklimaet.

Det er vigtigt, at du som håndværker, installatør eller rådgiver gør boligejerne opmærksom på Bygningsreglementets regler om energieffektivisering og ventilation, når de renoverer.

Bygningsejere overlader ofte ansvaret for nybyggeri, om- og tilbygninger samt renovering og udskiftning af bygningsdele til byggeriets rådgivere, leverandører og udførende.

Ved omfattende byggearbejder og gennemrenoveringer i henhold til EU-direktiv 2009/28/EF om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder, og væsentlige ombygninger og forandringer er derfor i denne bestemmelse renoveringer, der involverer en stor andel af klimaskærmen samt samtidig udskiftning af kedel eller fyr. Bestemmelsen gælder ikke renoveringer af kirker, fredede og bevaringsværdige bygninger §278.

Ved større renoveringsarbejder, som f.eks. energirenoveringer, er det vigtigt, at der inden arbejdet opstartes er fokus på de konstruktive forhold, som er gældende i den pågældende bygning før, under og efter renoveringen.

Ved nybyggeri og renovering bør fugtbelastningen medtages i vurderingen af, om der er tilstrækkelig ventilation og luftbevægelse i alle rum.

Omkring klimasikring I forbindelse med renovering og ombygning bør senarier som stormflod og vandstigninger inddrages i planlægningen af byggesagen uanset årsagen til byggearbejdet.

Der bliver foretaget ændringer flere steder i Bygningsreglementet for bl.a. at skabe et bedre overblik og forenkle brugen af reglerne. De væsentligste ændringer i BR18 er

Generelt er vejledningsteksten skilt fra kravtekst i selve reglementet. Vejledningerne ligger som selvstændige dokumenter knyttet de enkelte kapitler. Og meget mere omfattende. En anden meget vigtig generel ændring er den føromtalte certificeringsordning i byggerit. De nyeste ændringer oplistes her:

Bygningsreglement 2018 indeholdt oprindelige følgende væsentlige ændringer:

 • Ny struktur i bygningsreglementet (Vejledningsteksten er skilt fra kravtekst i selve reglementet. Vejledningerne ligger som selvstændige dokumenter knyttet de enkelte kapitler. Hele vejledningsdelen er meget mere omfattende)
 • Afskaffelse af den tekniske byggesagsbehandling og ændring af de administrative bestemmelser
 • Nye konstruktions- og brandklasser
 • Overførsel af driftsmæssige bestemmelser for hoteller mv., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker fra beredskabslovgivningen
 • Stikprøvekontrol

De nyeste ændringer fra den seneste udgave af BR18

 • Reglerne for transportable konstruktioner bliver grupperet efter, om de står på byggepladser eller uden for byggepladser.
 • Den arealmæssige grænse for midlertidige camping- og salgsområder bliver fjernet.
 • Reglerne for energikrav til vinduer og ovenlys samt yderdøre skærpes.
 • For så vidt angår brandklasse 1 ændres reglerne, så det fremadrettet er størrelsen på det enkelte bygningsafsnit, der ikke må være større end 600 m2.
 • Derudover forlænges overgangsperioden, hvor der kan anvendes anerkendte statikere fremfor certificerede statikere