Licensvilkår for Molios digitale værktøjer

1. Introduktion

Disse Licensvilkår (herefter” Licensvilkårene”) fastsætter de vilkår og betingelser, der gælder mellem Molio (Licensgiver) og dig (Licenstager) for licensering af Molios digitale værktøjer (det Licenserede).

2. Licensrettens omfang

2.1 Licensgiver giver herved Licenstager ved accept af Licensvilkårene og betaling af de til licensen knyttede licensafgifter en tidsbegrænset, ikke-overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til det Licenserede samt eventuelle senere opdateringer af det Licenserede i overensstemmelse med Licensvilkårene (”Licensretten”).

2.2 Licensretten omfatter Licenstagers og dennes medarbejderes/brugeres almindelige anvendelse af det Licenserede til eget brug i det omfang, det ikke strider mod Licensgivers ophavsretlige rettigheder eller andre rettigheder, der er knyttet til benyttelsen af det Licenserede herunder fra tredjeparter. Enhver tilsidesættelse af disse rettigheder anses for en misligholdelse af denne Licensaftale.

2.3 Licenstager er uberettiget til at udlåne, sælge, udleje eller på anden måde overlade brugen af det licenserede til tredjemand uden skriftlig accept fra Molio. Det Licenserede må ikke, uden skriftlig aftale med Licensgiver, anvendes til virksomhed, der konkurrerer med Licensgiver.

2.4 Molios Digitale Værktøjer som bl.a. omfatter metoder, paradigmer, eksempelsamlinger, basisbeskrivelser mv. er beskyttet af ophavsret og retten til brugen af værktøjerne er begrænset til det, der er aftalt inden for licensaftalen. De af licenstager udfyldte virksomheds- og/eller projektspecifikke paradigmer, skabeloner må deles i et låst format (PDF eller lignende) med relevante aktører i forbindelse med samarbejde om konkrete byggeprojekter, og/eller i forbindelse med præsentation af en virksomheds arbejdsmetode på internettet.

3. Rettigheder til det Licenserede – ændringer

3.1 Licensgiver stiller det Licenserede til rådighed som den er og forefindes og påtager sig ingen forpligtelser til at udvikle og/eller levere opgraderinger af det Licenserede. Licensgiver har ret til løbende at opdatere det Licenserede, når Licensgiver finder det nødvendigt herunder fjerne eller ændre funktioner som Licensgiver anser for nødvendige for at kunne levere den bedst mulige ydelse til Licenstager, uden at dette ændrer på Licenstagers forpligtelser overfor Licensgiver eller giver Licenstager misligholdelsesbeføjelser

3.2 Licensgiver, har ophavsret og enhver anden rettighed til det Licenserede, herunder til kode, tekst, data, formler, billeder eller andre elementer, som Licenstager, kan opnå adgang til via Licensgivers online produkter.

3.3 Licenstager er uberettiget til at ændre i det Licenserede uden Licensgivers forudgående skriftlige samtykke bortset fra sådanne ændringer, som er nødvendige for den aftalte anvendelse af det Licenserede.

3.4 Licenstager er uberettiget til at foretage reverse-engineering, de kompileringer og/eller disassembling af det Licenserede, bryde evt. sikkerhedsforanstaltninger eller på nogen anden måde at forsøge at undersøge eller afsløre sourcekoden eller opbygningen af det Licenserede, bortset fra i det omfang, dette måtte være tilladt i henhold til ophavsretsloven.

3.5 Licenstager er uberettiget til at fjerne, ændre eller destruere nogen form for angivelse om ophavsret, varemærker eller andre rettigheder, som er placeret i det Licenserede eller udgør en integreret del af det Licenserede.

4. Ansvar og persondata

4.1 Licensgivers digitale værktøjer forudsættes anvendt af personer, der er teknisk sagkyndige på de enkelte områder, og anvendelsen fritager ikke brugerne af det Licenserede for deres sædvanlige ansvar. Enhver anvendelse af oplysninger, løsninger, teknikker el.lign. omtalt i det Licenserede sker således for egen regning og risiko. Hverken Licensgiver eller de fagfolk, der har deltaget i udarbejdelse af det licenserede, kan gøres ansvarlige for anvendelsen af det Licenserede i praksis.

4.2 Licensgivers ansvar og erstatning for det Licenserede er i øvrigt underlagt og reguleret af bestemmelserne om ansvar i de salgsbetingelser som er gældende mellem Molio og køberen af det Licenserede og som fremgår af www.molio.dk.

4.3 Licensgiver kan i forbindelse med levering af det Licenserede indsamle og behandle oplysninger om Licenstagers, herunder dennes brugeres, anvendelse af det Licenserede. Yderligere vil Licensgiver behandle de persondata, som brugerne måtte indtaste i Licenstagers systemer.

4.4 Behandlingen har til formål at give Licensgiver mulighed for at sikre, at Licensvilkårene overholdes. Derudover har behandlingen til formål at stille informationer om Licenstagers brug af det Licenserede til rådighed for Licenstager med henblik på Licenstagers bedømmelse af om produktsammensætningen i det Licenserede til enhver tid er optimal for Licenstager. Endelig sker behandlingen af oplysninger af statistiske hensyn med henblik på en yderligere forretningsmæssig udvikling af det Licenserede.

4.5 Licensgivers anvendelse af persondata vil i øvrigt ske i overensstemmelse med reglerne i persondatalovgivningen og licensgivers persondatapolitik som fremgår af www.molio.dk.

4.6 Du kan få yderligere oplysninger om de personoplysninger, som vi opbevarer og behandler om dig ved at kontakte os på molio@molio.dk.

5. Tvister

5.1 Alle uoverensstemmelser og tvistigheder, som måtte udspringe af aftalen, herunder fortolkning, gyldighed og udførelse, skal afgøres efter dansk ret med Københavns byret som værneting.