Spørgsmål og svar til Beskrivelsesværktøjet 2.0

24W06 Support Sider Banner FAQ

Du skal oprette et personligt login på platformen anvisninger.molio.dk.
Når du har gjort dette har du adgang til Beskrivelsesværktøjet 2.0

Produktpakken Beskrivelsesværktøjet 2.0 indeholder alle dokumenter, mens Basisbeskrivelser 2.0 indeholder basisbeskrivelser, referencelister og kontrolskemaer.

Vælg det relevante fagområde, arbejdsområde og download dokumenter i et låst pdf-format (basis, vejledning og anvisning) eller åbent format (projektspecifikt).

Klik på dokumenterne for en kort beskrivelse og se revisionsnummer og dato ved at udvide beskrivelsen.

Tidligere revisioner vises nederst på siden under overskriften "Tidligere revisioner."

Ændringshistorik giver et hurtigt overblik over ændringer fra en revision til den næste. Den findes nederst på listen over dokumenter knyttet til arbejdsområdet.

Nederst på dokumentlisten findes moliospec-filen i SQL-formatet for det specifikke arbejdsområde. Den kan downloades og anvendes i dertil egnet digitale beskrivelsesværktøjer

Basisbeskrivelser kan købes som selvstændigt værktøj og hedder i den nye version Basisbeskrivelser 2.0.
Hvis du vil opgradere til det nye værktøj, skal du kontakte Nikolaj Arenbrandt på tlf.: 23 24 44 17.

Du finder Molios Beskrivelsesviewer her.

Du kan hente en vejledning til beskrivelsesvieweren her.

Inkluderet er:

 • Byggesagsbeskrivelsen
 • Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) eller Arbejdsmiljøbeskrivelse for mindre byggepladser
 • Koordineringsbeskrivelsen
 • IKT-beskrivelsen
 • En eller flere arbejdsbeskrivelser, indholdene bygningsdels- og procesbeskrivelser.

Øvrige dokumenter knyttet til en entreprise er uden for rammerne af værktøjet. 

Dette er eksempelvis:

 • Udbudsbrev
 • Dokumentfortegnelse, inkl. tegningslister
 • Tegninger/bygningsmodeller
 • Tidsplan
 • Tilbudsliste

Definitioner af ord og begreber

Basisbeskrivelsen udgør en samling specifikationer, der fungerer som et universelt referencegrundlag. Det betyder, at de udgør forskrifter, der er gældende uafhængigt af individuelle byggeprojekter.

Basisbeskrivelserne sigter mod at etablere en bred fælles referenceramme for hvert emne. (Basisbeskrivelsen aktiveres via ID 2.1 i den projektspecifikke beskrivelse).

Specifikationerne i basisbeskrivelsen anses som standard, men kan tilpasses gennem tilføjelser/fravigelser i den projektspecifikke beskrivelse.

Basisbeskrivelsen kan indeholde specifikationer, der ikke er relevante; deres relevans afgøres af ID 1 Omfang for det specifikke projekt.

Hvert fagligt hovedområde (konstruktion, komplettering og installationer) kan have eller har én helhedsprojekterende organisation. Betegnelsen "bygværksprojekterende" bruges for konstruktioner, mens "helhedsprojekterende" anvendes for installationer ifølge henholdsvis bygningsreglementet, SBi-anvisning 271 og Molio A113 (for konstruktioner) samt Molio A115 (for installationer).

De to betegnelser har samme betydning.

Læs mere om den helhedsprojekterende under pkt. 13.1.3 i S001 Struktur

Produktion er processen ved at opføre et byggeri. Udførelse handler om at samle produkter og materialer. Produktion omfatter også processer som funktionsafprøvning samt relaterede opgaver som udarbejdelse af arbejdsdokumenter, kontrol og dokumentation.

Læs mere om arbejdsbeskrivelsen under pkt.13.2 i S001 Struktur.

AB18 nævner bygherrens tilsyn og byggeledelse, men forholdet mellem dem er uklart. I Beskrivelsesværktøjet 2.0 er byggeledelsen inkluderet i bygherrens tilsyn og omfatter byggeleder og fagtilsyn som potentielt separate aktører. (Arbejdsmiljøkoordinatoren kan også være en uafhængig tredje aktør, adskilt fra bygherrens tilsyn).

Entreprenøren udarbejder kontrolplaner, der som minimum indeholder de kontroller, der er angivet af den helhedsprojekterende. Planerne kan også omfatte yderligere kontroller baseret på lovgivning og risikoanalyser. Resultaterne dokumenteres.

En moliospec-fil er en SQL-databasefil, der indeholder dokumentet for et specifikt arbejdsområde eller beskrivelsesemne. Filen bruges i digitale beskrivelsesværktøjer og understøtter udveksling af beskrivelser og dokumenter mellem byggesagens parter.

Nej. For at anvende basisbeskrivelserne skal din virksomhed have et abonnement.

Anvendelse af værktøjet

Nej, du kan ikke blande beskrivelserne fra de to værtkøjer i det samme byggeprojekt. Strukturen, opdelingen i arbejdsområder og indholdsfortegnelsen er forskellige.

Det nye værktøj Beskrivelsesværktøj 2.0 adskiller sig fra Beskrivelsesværktøj 1.0, (tidligere kaldet B.1000) ved at alle beskrivelser er navngivet med et S forrest mens beskrivelser i Beskrivelsesværktøj 1.0 er angivet med et B forrest i filnavnet.

Beskrivelserne er  nummereret med ID-numre i stedet for kapitler for at sikre, at hvert emne har samme ID på tværs af beskrivelserne.

Hvis den projekterende anser et emne for irrelevant, fjernes dets ID-nummer uden at påvirke efterfølgende numre, hvilket kan skabe huller i beskrivelsens ID-numre.

Basisbeskrivelsernes indhold er nummereret ved brug af bogstaver som G (Generel), K (Konstruktion), I (Installation), A (Arbejdsområde) og en numerisk værdi.

I adobereader eller adobewriter vælges - Vis – Sidevisning - ”Vis forside i tosidevisning” og ”Tosidevisning” eller ”Rulning med to sider”.

Arbejdsbeskrivelsen, med tilknyttede tegninger/bygningsmodeller, fastlægger kravene til projektering og produktion, herunder specifikationer for materialer, udførelse, kontrol og dokumentation. Den dækker en afgrænset del af projekteringen og produktionen, hvor den projekterende definerer indholdet, herunder hvilke bygningsdels- og procesbeskrivelser der inkluderes. Arbejdsbeskrivelsen omfatter også generelle specifikationer, der gælder overordnet for alle inkluderede beskrivelser.

Læs mere om arbejdsbeskrivelsen i kapitel 7, S001 Struktur.

 

 

Arbejdets omfang defineres i arbejdsbeskrivelsens generelle specifikationer og ID 1 Omfang i bygningsdels- og procesbeskrivelserne. Generelle specifikationer giver en oversigt, mens ID 1 Omfang giver detaljer om bygningsdele.

Ja, specifikationer skal placeres under det relevante ID for klarhed, især ved tilføjelse af nye ID'er.   

 

 • Projektspecifikke specifikationer, tilføjelser og/eller fravigelser til basisbeskrivelsen skal altid placeres under det samme ID i den projektspecifikke beskrivelse, som i basisbeskrivelsen.

 • Hvis der ikke er projektspecifikke specifikationer, tilføjelser eller fravigelser for et punkt i den projektspecifikke beskrivelse, angives ingenting.

 • Hvis der er tilføjelser eller fravigelser i den projektspecifikke beskrivelse, skal det klart angives, hvilken basisbeskrivelse, ID og styknummer de gælder for.

 • Ved fravigelser fra basisbeskrivelsen er det hensigtsmæssigt at bruge standardformuleringer for tydeligt at angive ændringens betydning.

Se kapitel 15 i S001 Struktur.

Ja, hvis basisbeskrivelsen ikke dækker et emne, kan nye ID'er tilføjes i den projektspecifikke beskrivelse ved at bruge det næste nummer efter det sidste relevante ID i basisbeskrivelsen, kun hvis de eksisterende ID'er ikke er tilstrækkelige.

Alle dokumenter i Beskrivelsesværktøjet 2.0 har et dokumentnummer, revisionsnummer og revisionsdato, og revisionsstyringen følger Molio A104 Informationshåndtering. For basisbeskrivelser og S001 Struktur bruges et tocifret tal efter præfikset 'R' for revisioner, og den første udgivne revision kaldes R00.

For andre dokumenter bruges nummereringen R00.00, hvor de første to cifre angiver revisionsnummeret på den tilknyttede basisbeskrivelse, og de sidste to cifre angiver den aktuelle revision af dokumentet. Første udgivne revision er R00.00.

Se i øvrigt kapitel 16 og 17 i S001 Struktur for uddybning.