Brand

Få styr på brandsikring – 6 vigtige spørgsmål og svar

Brandsikring er en række tekniske foranstaltninger, som skal hæmme, standse eller forhindre brand. Men hvad skal vi vide for at undgå tab af materielle værdier og i særdeleshed tab af menneskeliv som følge af brand? Det giver Vibeke Følsgaard Grønvad, redaktør på Molio Branddata, nogle bud på herunder.
People

Hvem har brug for information om brandsikring? Og hvorfor?

Bygningsreglementet beskriver byggelovens krav til brandforhold og indeholder de nærmere detaljerede krav, som alle byggearbejder skal leve op til. Kravene skal sikre, at et byggeri udføres og indrettes, så det er tilfredsstillende i både brand-, sikkerheds- og sundhedsmæssig henseende.

Viden om brandsikring er derfor relevant for alle byggeriets aktører. Brandsikkerheden i et byggeri skal nemlig opretholdes i hele byggeriets levetid og brandsikring er derfor et centralt element fra første spadestik til nedrivning, deponering eller genanvendelse. For at sætte perspektiv på, er der på nuværende tidspunkt 50.000 bygninger i Danmark, som er omfattet af brandsyns-reglerne. Det strækker sig fra fredede bygninger, daginstitutioner, undervisningslokaler, hoteller til butikker og feriehuse.

Hvem har ansvaret for brandsikring?

I bygningsreglementet er der krav om, at alle bygninger skal have en tilfredsstillende sikkerhed for personer, hvis der opstår en brand. Det er bygningsejeren, der har ansvaret for, at det påkrævede sikkerhedsniveau opretholdes i hele bygningens levetid.

Uanset hvornår bygningen er opført, er det vigtigt, at bygningsejeren løbende tager stilling til brandsikkerheden og overvejer, om der skal foretages justeringer, så bygningen bliver mere sikker at opholde sig i.

Ansvaret for at bygningsreglementets funktionskrav opfyldes, påhviler altid bygningsejeren. Derfor er det vigtigt, at ejeren løbende tager stilling til brandsikkerheden - uanset hvornår en bygning er opført. Det er tilsvarende vigtigt, at ejeren overvejer, om der skal foretages eventuelle justeringer for at optimere sikkerheden. Her er et ”forsvarligt brandsikkerhedsniveau” et centralt begreb.

Hvor i bygge- og anlægsbranchen er der særligt fokus på brandsikring?

I bygge- og anlægsbranchen er brandsikring især vigtigt for dem, der skal projektere, bygge og godkende byggeri i Danmark. Her er det afgørende, at de brandansvarlige på et projekt, har den nødvendige viden og indsigt. Det er derfor lovbestemt (i BR18), at man skal anvende certificerede statikere og brandrådgivere.

Hvad er et brandsikkerhedsniveau?

Når brandsikkerheden i en bygning skal undersøges, ser man på, hvordan bygningen er indrettet, og hvordan den anvendes. Derfor bør man være opmærksom på, om man har en hurtig og effektiv varsling, samt om bygningens flugtveje er synlige og let tilgængelige. Det er en forudsætning, at et byggeri i tilfælde af brand rummer tilfredsstillende sikkerhed for personer. For byggeri med erhvervsmæssigt dyrehold skal det sikres, at der er acceptable forhold for redning af dyr.

Aktive og passive brandtiltag

Brandsikkerhed opdeles typisk i passive og aktive brandtiltag:

  • Passive tiltag er integreret i bygningens grundkonstruktion og fungerer som en indbygget brandbeskyttelse, fx brandselektionsvægge eller branddøre.
  • Aktive tiltag er de elementer, der aktiveres, når der opstår brand, fx automatisk brandalarmanlæg og automatisk sprinkleranlæg.

Aktive og passive brandsikringstiltag indgår i den brandtekniske dokumentation, som er en beskrivelse af bygningens anvendelse, placering, aktive og passive brandsikringstiltag, anvendelse af brandtekniske installationer, redningsberedskabets indsatsmuligheder mm.

Hvordan opfyldes bygningsreglementets brandsikkerhedsniveau mest hensigtsmæssigt?

For at sikre bygningsreglementets brandsikkerhedsniveau skal der redegøres for, hvordan det krævede brandsikkerhedsniveau opnås og kan opretholdes i hele bygningens levetid. Kravene til brandsikkerhedsniveauet fremgår af det senest gældende Bygningsreglement, især i kapitel 5 om Brand.

Da kravene er udformet som funktionskrav, er der forskellige måder et byggeri kan brandsikres, så det opfylder sikkerhedsniveauet i bygningsreglementets brandkrav.

Det er op til bygherren og rådgivere at beslutte, hvordan brandsikringen udføres, og at sikre at bygningsreglementets krav er opfyldt. Uanset metode skal det dokumenteres, at det krævede sikkerhedsniveau er opnået.

En let og simpel metode er at følge en af de præ-accepterede løsninger fra vejledningerne i BR18. På den måde undgår du at udarbejde en udførlig brandstrategirapport, med krav til mere udførlige beskrivelser af brug og anvendelse. Dog gælder det, at jo mere kompleks en bygning er (i brandsikkerhedsmæssig henseende), desto større behov er der for at dokumentere, at de valgte brandsikringsløsninger opfylder kravene i BR18. Dette er også centralt for at opnå en byggetilladelse.

Til at understøtte bygningsreglementets brandkrav har Bolig- og planstyrelsen i Eksempelsamlingen om Brandsikring af byggeri givet en række eksempler på, hvordan bygninger kan opføres (red: eksempelsamlingen er siden artiklens offentliggørelse blevet historisk, og er erstattet af præ-accepterede løsninger i Vejledninger til bygningsreglementet).

Hvordan bruger projekterende, udførende og myndigheder brandlovgivning?

Det er kendetegnet for den danske brandlovgivning, at der stilles materialespecifikke brandkrav. Når man bygger med nye materialer, er det derfor væsentligt, at man kender brandlovgivningen og kender kravene.

De projekterende bruger brandlovgivning, når de projekterer – sjovt nok. Her anvendes lovgivningen til at sikre, at byggeriet lever op til sikkerhedsmæssige krav. Dermed skaber den projekterende det direkte grundlag for gennemførelsen af bygge- og anlægsarbejdet. Allerede ved formulering af funktionskrav, skal de projekterende (ofte ingeniør- og arkitektvirksomheder) overveje, hvordan brandsikring indgår på en forsvarlig måde, og hvilke angivelser der er nødvendige for detailprojekteringen.

Den projekterende og rådgiveren har pligt til at sikre, at brandsikkerheden i en bygning er tilstrækkelig i forbindelse med projektering, tegning, etableringsfasen og senere drift af bygningen. Certificeringsordningen giver tillid til, at de nødvendige kvalifikationer, kompetencer og erfaringer er til stede hos de certificerede brandrådgivere og statikere, så de kan udføre deres virke på en kompetent, ensartet og tilfredsstillende måde.
Skal du certificeres som brandrådgiver, så kan læse mere her.

De udførende anvender mest en anvendelsesorienterede dokumentation i form af retningslinjer og eksempler, så de sikrer, at de lever op til de krav, som projektgrundlaget stiller.

Myndighederne bruger brandlovgivningen til at sikre, at projektgrundlaget og udførelse er lavet korrekt.

I hvilken grad ændrer brandlovgivning sig?

Bolig- og Planstyrelsen arbejder løbende på at vedligeholde krav samt udarbejde vejledninger, således at der fastholdes et forsvarligt brandsikkerhedsniveau i byggeriet.

Brandlovgivningen justeres og tilrettes løbende, så det er vigtigt at holde øje med nye tilpasninger af brandregler og byggelove. De relativt mange ændringer skyldes bl.a., at der hele tiden kommer nye materialer med andre brandegenskaber, end dem man hidtil har brugt, nye byggemetoder og selvfølgelig ny viden på baggrund af de mange erfaringer, man får i forbindelse med store skelsættende brande.

Brandlovgivningen er relevant i alle byggeriets faser, og mange i bygge- og anlægsbranchen er det vigtigt løbende at holde øje med nye tilpasninger af brandregler og byggelove.

Vil du vide mere om brandlovgivning eller høre om vores lovværktøj til brandlovgivning, Branddata, kan du altid skrive til os på molio@molio.dk eller ringe på 70 12 06 00.