Ordliste

Få de vigtigste ord og begreber på plads

Her på siden kan du finde ordforklaringer på de begreber, som vil blive anvendt undervejs i egenskabsprojektet . Ordlisten vil blive udbygget løbende. 

Tilbage til projektets forside

Hvilke ord og begreber støder jeg på i egenskabsprojektet?

Egenskaber kan beskrive fx fysiske, funktionelle, sensoriske, kvalitative, kvantitative egenskaber af fx. bygningsdele.

Eksempler på egenskaber i forbindelse med bygningsdele kunne være:

Generiske egenskaber:

 • længde
 • betontrykstyrke
 • modstandsevne overfor vindlast

Egenskaber i henhold til standard:

 • Længde i henhold til EN12058
 • Betontrykstyrke i henhold til DS/EN1992-1-1 DK NA:2017

Molio har påtaget sig opgaven at udvikle, distribuere og vedligeholde et dansk katalog kaldet Dansk Kontekst af standardiserede egenskaber i samarbejde med og til gavn for alle aktører i den danske bygge- og anlægsbranche.

Molio bygger videre på det arbejde norske Cobuilder har foretaget over det seneste årti med at kortlægge 25.000 egenskaber i forbindelse med CEN/ISO standarder samt andre branchespecifikke de facto standarder.

Egenskabskataloget Dansk Kontekst bliver en delmængde af de kortlagte egenskaber tilpasset dansk praksis og danske Formål.

Dansk Kontekst vil på sigt kunne tilgås via WEB og API

Formål er en formel beskrivelse af den sammenhæng, hvori egenskaberne skal og kan anvendes. Formål er en gruppering af relevante egenskaber i forhold til et specifikt formål i forbindelse med byggeprocessen.

Formål: Molio Bygningsdelsspecifikationer

Et velkendt eksempel på et formål er Bygningsdelsspecifikationerne (2020) fra BIM7AA, DiKon og Molio, der beskriver de informationer, der skal leveres i bygningsmodelleringsprocessen med henblik på udarbejdelse af et grundlag for tegningsproduktion, visualisering og kollisionskontrol i forhold til faserne, som er defineret i Ydelsesbeskrivelsen Byggeri og Landskab (2018) af FRI og DANSKE ARK. Eksempler på egenskaber i formålet kunne være:

  • Typenavn
  • Bredde
  • Højde
  • Flugtvej
  • Opbygning
  • Brandteknisk klasse
  • Lydklasse
  • Entreprise
  • osv...

Formål: Drift

Et andet eksempel på et formål er egenskaber i forbindelse med driften af et bygværk. Formålet vil indeholde egenskaber der beskriver drift og vedligehold af fx bygningsdele via:

  • Produktnavn
  • Producent
  • Brandteknisk klasse
  • Garanti (år)
  • Garanti Startdato 
  • Modelnummer
  • Installationsdato
  • Bygning
  • Rum
  • osv...

En Data Template er samling af alle egenskaber anvendt til at beskrive fx. en bygningsdel, et system eller en proces. Data Template går på tværs af Formål, og samler alle relevante egenskaber for en given fx. bygningsdel.

Styregruppen har til formål at sikre indholdet i Dansk Kontekst udvikles med afsæt i bygge og anlægsbranchens behov og med bund i praksis.

Molios Udvalg for Digitale Værktøjer er udpeget som styregruppe på projektet. Link 

Styregruppen mødes 4 gange årligt hvor følgende emner vil berøres:

 • Status på udviklingen af Dansk Kontekst  
 • Diskussion og beslutning af nye formål
 • Eventuelle udfordringer forbundet med udviklingen
 • Molio's strategiske samarbejde med Cobuilder
 • Distribution af Dansk Kontekst til branchen via Molio's værktøjer 

Domæneeksperter har ansvaret for at sikre, at nye foreslåede egenskaber fra branchen finder vej til Dansk Kontekst såfremt de er relevante i forhold til dansk praksis. Samt egenskaberne er veldefinerede og baseret på korrekt standardiseringsmæssige grundlag.

Domæneeksperter er primært faglige stærke kompetencer fra branchen som rekrutteres efterhånden som behovene opstår.

Metadata (Attributer) beskriver data om data. Det vil sige at egenskaber har et sæt af metadata der beskriver egenskaben via:

 • Teknisk Definition (På flere sprog)
 • Måleenhed
 • Forkortelse
 • Enhed
 • System GUID
 • Version GUID
 • Dokumentreference
 • Eksempelværdier

GUID står for Globally Unique IDentifier.

GUID'er giver egenskaber unikke ID'er, så sammenhænge, relationer og tilhørsforhold for egenskaber altid er unikke og intakte.

Det er GUID der skal sikre, at data "mødes" når de udveksles på tværs af aktører, hvorfor GUID'er altid følge med den enkelte egenskab.

GUID'er anvendes fx. i forbindelse med anvendelsen af Revit Shared Parameters.

Dokumentreference er den ISO/EN/DS Standard/publikation/dokument som egenskaben er skabt ud fra samt skal anvendes i relation til.

Standard Egenskaber SKAL påføres dokumentreference

Generiske Egenskaber påføres ikke dokumentreference